Members Profile


Ronjoy Brahma
Ronjoy Brahma Chirang, Assam / India, Male, 21
Profession :
Bodo Majoring of Bongaigaon College
Education :
HSLC,12 / HS,14 / BA Bodo
Stage
10,512 Points
This list shows most recent 10 activities.
Activities Date
Poems read  
7/27/2015 3:11:00 AM
7/18/2015 3:45:00 AM
7/28/2015 1:14:00 AM
Poems Rated  
1/18/2015 11:24:00 PM
1/21/2015 1:53:00 AM
1/18/2015 11:27:00 PM
1/18/2015 11:49:00 AM
1/18/2015 12:26:00 PM
1/18/2015 12:30:00 PM
1/21/2015 11:23:00 AM
1/17/2015 8:12:00 PM
1/14/2015 10:54:00 AM
10/16/2014 5:41:00 AM
Poems Liked  
1/14/2015 11:05:22 AM
2/28/2015 10:13:15 AM
2/15/2015 9:01:47 AM
2/14/2015 11:31:29 AM
1/18/2015 12:30:03 PM
2/18/2015 11:31:16 AM
2/17/2015 7:55:12 AM
1/24/2015 10:04:21 AM
2/16/2015 4:54:33 AM
2/16/2015 5:03:35 AM
Poet Liked  
2/9/2015 4:58:18 AM

Ronjoy Brahma's last comments on poems and poets

  • POET: Ronjoy Brahma (7/30/2015 3:47:00 AM)

    गोसोआव जेब्ला दुखु थायो अब्ला फिसा फिसा जखमाबो गिलु बालु महर लायो।

  • POET: Ronjoy Brahma (7/30/2015 2:00:00 AM)

    दुखु आरो जेँनानि गेजेरावबो जाय जिउ लामायाव सैथो आरो समायनानि थाखाय मुखुब जानो हागौ बिनो जिउ लामानि दावबायारि।

  • POET: Ronjoy Brahma (7/29/2015 8:55:00 AM)

    जानो हागौ आंनि जोनोमानो दुखु-दाहानि आनजाद लानो थाखायसो एबा गाबनो मिनिनो थाखायनो।

Read all 380 comments »
[Hata Bildir]