Members Profile


Ronjoy Brahma
Ronjoy Brahma Chirang, Assam / India, Male, 22
Profession :
Diarist
Education :
HSLC,12 / HS,14 / BA Bodo
This list shows most recent 10 activities.
Activities Date
Poems read  
5/23/2016 12:04:00 PM
5/23/2016 8:13:00 AM
5/23/2016 5:45:00 AM
5/19/2016 12:56:00 AM
5/18/2016 11:40:00 PM
5/17/2016 7:31:00 AM
5/17/2016 7:28:00 AM
5/17/2016 4:33:00 AM
5/17/2016 4:31:00 AM
5/17/2016 4:28:00 AM
Poems Rated  
5/23/2016 8:14:00 AM
5/18/2016 11:41:00 PM
5/17/2016 4:33:00 AM
5/17/2016 4:30:00 AM
5/17/2016 4:27:00 AM
5/17/2016 4:11:00 AM
5/16/2016 3:57:00 AM
5/13/2016 11:49:00 AM
5/13/2016 11:44:00 AM
5/10/2016 12:40:00 PM
Poems Liked  
3/5/2015 2:51:17 AM
3/5/2015 1:23:05 AM
3/5/2015 12:09:31 AM
3/5/2015 12:02:33 AM
3/4/2015 11:52:26 PM
3/4/2015 11:45:59 PM
3/4/2015 10:52:40 PM
3/4/2015 10:51:31 PM
3/4/2015 7:14:07 AM
3/4/2015 7:09:45 AM
Poet Liked  
5/5/2016 4:14:44 AM

Ronjoy Brahma's last comments on poems and poets

  • POET: Ronjoy Brahma (5/14/2016 11:04:00 AM)

    खन्थाइखौ जोँ अनसायनो रोँनांगोन जोँनि बुजिनायनि गेजेरजोँ। खन्थाइखौ जोँ सिनायनो रोँनांगोन बिजिरनायनि गेजेरजोँ। जिउखौ खन्थाइजोँ रुजुनो हायो जेब्ला खन्थाइबादिनो जोँनि जिउआ बुजिसनो हायै। गोबां खन्थाइ गोबां जिउ मुलुगाव। खबाम गोनां आरो खबाम गैयै; अदेबानि दिनै आरो बादायलायनाय मुगायाव जोँनि जिउआ खबाम दोरोद्नो हमदोँ। जोँ बुजिनो रोँनांसिगोन गावखौ आरो गावखौ बादिनो गुबुनखौबो। गुबुनखौ मोजाङै सिनायनो रोँनांगोन मुलुगखौ मोजाङै नायनोब्ला।

  • POET: Ronjoy Brahma (5/10/2016 7:42:00 AM)

    बेसेबा खुसि जादोँमोन आं सानजा रोबैजोँ ओँखारबोनाय जोँमा सानखौ नुनानै।

  • POET: Ronjoy Brahma (5/10/2016 7:33:00 AM)

    गोजोन बारा बारबोदोँमोन। फ्रिफ्रि बेसेबा बिफांनि बिलाइफोरा मोसादोँमोन। जोबोद समायना बे समाव आंनि गोसोआबो।

Read all 581 comments »
[Hata Bildir]